ลักษณะของศิลปะกรีก

ลักษณะของศิลปะกรีก

ศิลปะกรีกนั้นแสดงออกถึงรากฐานความเชื่อของชาวกรีก มุมมองและทัศนคติของชาวกรีกต่อสิ่งต่างๆ รวมถึงลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกรีก ศิลปกรรมกรีกแสดงให้เห็นถึงลักษณะต่างๆของชาวกรีกได้เป็นอย่างดี ทั้ง วัฒนธรรม การอยู่อาศัย คติความเชื่อ ประเพณีต่างๆ
ชาวกรีกโบราณมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าและเทพเจ้าที่ชาวกรีกนับถือมีหลายองค์ การสร้างสรรค์งานทางศิลปะส่วนใหญ่มาจากความเชื่อนี้สังเกตได้จาก วิหารที่สร้างเพื่อบูชาเทพเจ้า รูปปั้น รูปสลักที่ใช้เป็นตัวแทนเทพเจ้า
ความเชื่อหลายประการที่มีผลต่อลักษณะของศิลปกรรม คือเชื่อว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งเชื่อในความสมบูรณ์แบบของธรรมชาติ นิยมความเป็นกลางและความได้สัดส่วนกันของสรรพสิ่ง ศิลปะกรีกแสดงให้เห็นความเป็นนักวัตถุนิยมของชาวกรีกและแสดงให้เห็นว่ากรี กยกย่องชื่นชมมนุษย์ว่าเป็นสัตว์โลกที่สำคัญที่สุดโดยแสดงผ่านงานซึ่งส่วน ใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของมนุษย์
นอกจากนี้กรีกยังเชื่อความเปลี่ยนแปลง และเชื่อว่าความดีคือความรู้ ผู้แสวงหาความรู้ก็คือมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นผู้มีปัญญา มีสมองดี กล้าหาญและไม่ก้าวก่ายสิทธิของผู้อื่น
ศิลปกรรมกรีกนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องมนุษยนิยมของกรีกเป็น อย่างมาก แม้จะปรากฏรูปสมมติเทพเจ้าแต่ก็ยังมีความเป็นมนุษย์ชัดเจน จะเห็นได้ว่าเทพเจ้าของชาวกรีกมีรูปร่างและลักษณะนิสัยเช่นเดียวกับมนุษย์ใน ทุกด้าน แตกต่างกันแค่เพียงว่า เทพเจ้ามีพลังอำนาจเหนือมนุษย์เท่านั้น
ศิลปะของกรีกมีลักษณะรูปนิยมเหมือนจริง งานดั้งเดิมมีลักษณะเหมือนศิลปะสมัยหินเก่าและศิลปะชนเผ่าบุชแมนคือเป็น ศิลปะแบบของรูปมีชีวิต แต่กรีกไม่ค่อยพอใจความมีชีวิตชีวาของธรรมชาติและศิลปะ พยายามอธิบายความมีชีวิตชีวาด้วยสูตรหรือมาตรฐาน ชาวกรีกคิดค้นสูตรทองคำ(สัดส่วนอันเลิศล้ำ) ขึ้นเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ใช้คำนวณสัดส่วนของรูป และเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของศิลปะแบบคลาสสิค (รีด 2530:103-104)
สิ่งที่มีผลกระทบต่อรูปแบบศิลปกรรมก็คือความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ และความเป็นอยู่ของประชาชน สิ่งภายนอกมีส่วนอย่างมากที่จะทำให้ศิลปกรรมมีความเจริญหรือเสื่อมลง เมื่อชาวกรีกได้รับชัยชนะในการรบกับเปอร์เชียก็มีกำลังในการบูรณะสร้างสรรค์ ศิลปกรรมที่สวยงามแต่เมื่อหลังจากชาวกรีกมาแตกแยกกันเองเกิดการรบระหว่างเอ เธนส์และสปาร์ต้าในสงครามเพลอพอนนีเชียน* ทำให้รูปแบบศิลปกรรมมีความตกต่ำลงกว่าช่วงก่อนมาก

โฆษณา

Leave a response and help improve reader response. All your responses matter, so say whatever you want. But please refrain from spamming and shameless plugs, as well as excessive use of vulgar language.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s