โครงงานศิลปะกรีกโบราณ

จุดประสงค์

1) เพื่อศึกษาการเกิดศิลปะแบบกรีก

2)เพื่อศึกษาศิลปะกรีกกับการดำเนินชิวิตของชาวกรีก

3)เพื่อศึกษาว่าเพราะเหตุใดศิลปะแบบกรีกจึงได้รับความนิยมมาถึงปัจจุบัน

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

เรื่องราวในประวัติศาสตร์ศิลปะของยุคกรีกโบราณเป็นเรื่องรวมที่ไม่หยุดนิ่งตายตัว ผู้ที่ต้องการสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ จึงจำเป็นที่จะต้องติดตามผลของการศึกษาที่น่าเชื่อถือล่าสุด เพราะจะได้ไม่ติดข้องกับข้อมูลที่ล้าสมัย และเริ่มต้นการสืบค้นที่ถูกทาง เรื่องราวบางเรื่องอาจยังไม่มีผู้ใดศึกษาอย่างจริงจัง แต่เมื่อช่วงเวลาหนึ่ง ผู้คนทั่วไปเกิดให้ความสนใจขึ้นมาเนื่องจากเกิดเหตุการณ์แวดล้อมบางอย่าง

            จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงาน เรื่องศิลปะกรีกโบราณ เพื่อศึกษาการเกิดศิลปะแบบกรีก  เพื่อศึกษาศิลปะกรีกกับการดำเนินชิวิตของชาวกรีก เพื่อศึกษาว่าเพราะเหตุใดศิลปะแบบกรีกจึงได้รับความนิยมมาถึงปัจจุบัน 

   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ         

1. สามารถเข้าใจว่าศิลปะกรีกมีต้นกำเนิดมาจากอะไร

 2. สามารถเข้าใจว่าศิลปะกรีกนั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรกับชาวกรีก

 3. สามารถเข้าใจว่าศิลปะกรีกได้รับความนิยมมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

โฆษณา

Leave a response and help improve reader response. All your responses matter, so say whatever you want. But please refrain from spamming and shameless plugs, as well as excessive use of vulgar language.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s